Chloromethane

ID
7
Name

Chloromethane

Formula

CH3Cl

Modes
6
Degenerations
3

Vibrational mode 1a (degenerated)

1/λcalc = 3096 cm-1 (Raman + IR active)

ch3cl.hess.v014.xyz

Maus-Steuerung
 • Links Bewegen
 • Mausrad Zoomen
 • Rechts Menu

Vibrational mode 1b (degenerated)

1/λcalc = 3096 cm-1 (Raman + IR active)

ch3cl.hess.v013.xyz

Maus-Steuerung
 • Links Bewegen
 • Mausrad Zoomen
 • Rechts Menu

Vibrational mode 2

1/λcalc = 2998 cm-1 (Raman + IR active)

ch3cl.hess.v012.xyz

Maus-Steuerung
 • Links Bewegen
 • Mausrad Zoomen
 • Rechts Menu

Vibrational mode 3a (degenerated)

1/λcalc = 1430 cm-1 (Raman + IR active)

ch3cl.hess.v011.xyz

Maus-Steuerung
 • Links Bewegen
 • Mausrad Zoomen
 • Rechts Menu

Vibrational mode 3b (degenerated)

1/λcalc = 1430 cm-1 (Raman + IR active)

ch3cl.hess.v010.xyz

Maus-Steuerung
 • Links Bewegen
 • Mausrad Zoomen
 • Rechts Menu

Vibrational mode 4

1/λcalc = 1328 cm-1 (Raman + IR active)

ch3cl.hess.v009.xyz

Maus-Steuerung
 • Links Bewegen
 • Mausrad Zoomen
 • Rechts Menu

Vibrational mode 5a (degenerated)

1/λcalc = 991 cm-1 (Raman + IR active)

ch3cl.hess.v008.xyz

Maus-Steuerung
 • Links Bewegen
 • Mausrad Zoomen
 • Rechts Menu

Vibrational mode 5b (degenerated)

1/λcalc = 991 cm-1 (Raman + IR active)

ch3cl.hess.v007.xyz

Maus-Steuerung
 • Links Bewegen
 • Mausrad Zoomen
 • Rechts Menu

Vibrational mode 6

1/λcalc = 712 cm-1 (inactive)

ch3cl.hess.v006.xyz

Maus-Steuerung
 • Links Bewegen
 • Mausrad Zoomen
 • Rechts Menu